Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ra Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3-17/2. Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH là phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. 

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. 

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH
Các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH được tiến hành từ ngày 24/2 - 11/3. Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Chậm nhất là 17h ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức từ ngày 15 – 19/3. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị lần này phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH.

MTTQ báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương (nếu có). Sau đó, hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH.

Việc này căn cứ vào tiêu chuẩn; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

 

Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử và thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH.

Sau đó, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử được thực hiện từ ngày 21/3 đến 13/4.

Chậm nhất là ngày 29/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức từ ngày 14-18/4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định.

Tại hội nghị lần này, MTTQ báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín và thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Thu Hằng

Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XV phải là Giám đốc sở, Vụ trưởng trở lên

Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XV phải là Giám đốc sở, Vụ trưởng trở lên

Một trong những điểm mới trong bầu cử ĐBQH khóa XV là quy hoạch đại biểu chuyên trách ở địa phương phải là Giám đốc sở trở lên, ở Trung ương phải là Vụ trưởng trở lên.