Theo đó, UB Thường vụ QH sẽ cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, công tác nhân sự; một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách (nếu có); phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh (nếu có); quyết định việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH của ĐBQH (nếu có); chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia (nếu có).

Đồng thời chỉ đạo việc tổng kết và tham gia các hoạt động tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Dự kiến cơ cấu, thành phần, nhân sự cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; trình Quốc hội xem xét, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia…

 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị UB Thường vụ QH tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc bảo đảm khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức giám sát của Quốc hội, UB Thường vụ QH.

Chủ tịch QH đề nghị chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện để giám sát những vấn đề có thể gây bức xúc trong xã hội. Hạn chế tối đa việc bổ sung gấp nội dung vào chương trình phiên họp; đồng thời, kiên quyết không đưa vào chương trình những nội dung không bảo đảm chất lượng, tiến độ, hồ sơ không đầy đủ.

Dư luận râm ran 'chợ đen' mua quan bán chức nhộn nhịp dịp đại hội

Dư luận râm ran 'chợ đen' mua quan bán chức nhộn nhịp dịp đại hội

ĐB Nguyễn Tiến Sinh nêu, dư luận râm ran về "chợ đen" mua quan bán chức thường nhộn nhịp lên trong các dịp bầu cử, Đại hội.

Thu Hằng