Trong bài viết "Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm quý báu từ sự thành công của cuộc bầu cử.

Thông suốt từ Trung ương đến cơ sở

Theo Bộ trưởng Nội vụ, trước hết, đó là bài học kinh nghiệm quý báu về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự quản lý có hiệu quả của Nhà nước; sự tin tưởng, đồng lòng của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của Cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Nội vụ nêu 5 bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc bầu cử
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Phúc

Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu để cử tri cả nước sáng suốt lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thứ hai, đó là bài học kinh nghiệm quý báu về sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử.

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thành công của cuộc bầu cử. Cùng với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong suốt quá trình tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Thực tế cho thấy, nơi nào có sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, thống nhất và kịp thời, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được phổ biến, quán triệt, tập huấn đầy đủ; làm tốt công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền để có sự đồng thuận xã hội tốt thì ở nơi đó công tác tổ chức bầu cử đạt kết quả cao.

Thứ ba, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đó là bài học kinh nghiệm quý báu về việc chủ động thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến đồng bào cử tri cả nước; với cộng đồng quốc tế về Cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nội dung phong phú từ giai đoạn chuẩn bị đến Ngày bầu cử, kết hợp các phương thức truyền thống với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại.

Việc bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong vận động, khuyến khích cử tri cả nước tham gia vào các bước trong quá trình bầu cử cũng là kinh nghiệm quý báu.

Qua đó đã tạo ra bầu không khí tin tưởng, phấn khởi của Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng quốc tế đối với cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

"Vì thế, chúng ta có quyền khẳng định kết quả cuộc bầu cử là sự thể hiện lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng thông qua lá phiếu bầu cử; là sự kiểm chứng, sự khẳng định lòng tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là tài sản tinh thần vô giá cần phải giữ gìn và phát huy",  Bộ trưởng Nội vụ khẳng định.

 

Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự

Thứ tư, đó là bài học kinh nghiệm quý báu về việc bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự. Từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Kết quả bầu cử cho thấy việc quán triệt quan điểm công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị nhân sự cho Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có mối quan hệ mật thiết, mang tính tổng thể, liên thông và có tính kế thừa, đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. 

Chúng ta cũng đã rất thành công trong việc lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm; có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu để tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; đồng thời đã làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử và tổ bầu cử ở các địa điểm tổ chức bầu cử. 

Từ sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng về công tác nhân sự, cử tri cả nước đã sáng suốt lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; về cơ bản bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng và có cơ cấu hợp lý.

Thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước đã thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Các thông tin, số liệu về cơ cấu, thành phần; trình độ chuyên môn và cơ cấu cơ quan, tổ chức của đại biểu trúng cử nêu trên cho thấy Cuộc bầu cử không chỉ hoàn thành rất tốt yêu cầu về đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn chất lượng.

Thứ năm, Cuộc bầu cử thành công đã để lại cho chúng ta bài học kinh nghiệm quý báu về việc chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế; về năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước đối với các tình huống bất thường xã hội, mà cụ thể là với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đây cũng là bài học về việc kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, phản động; về sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng, dân phòng và sự ủng hộ của Nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử và việc giải quyết có lý, có tình những thắc mắc, phản ánh liên quan đến cuộc bầu cử.

Đó còn là bài học kinh nghiệm về việc đảm bảo thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chế độ tài chính. 

Thu Hằng

499 người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV

499 người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 499 người trúng cử.