Bộ Nội vụ cho biết, từ năm 2019 đến nay đã tiến hành 28 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 5 bộ ngành và 12 tỉnh, thành.

Nội dung thanh tra về quản lý, sử dụng biên chế công chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc thực hiện chính sách tiền lương, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác và quản lý hồ sơ công chức, viên chức…

523 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai bị thu hồi quyết định
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của QH ngày 7/11/2019

Ngoài ra, trong thời gian này, Bộ tiến hành 6 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường các cuộc thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, từ 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.572 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.287 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc.

Trong đó có 3.245 cuộc theo kế hoạch, 327 cuộc đột xuất, tiếp nhận 4.140 thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng và công dân (3.875 thông tin qua đơn thư, 265 thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng).

Bộ Nội vụ cho biết, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

Đặc biệt, các sai phạm bị xử lý bằng hình thức thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định tại một số bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 967 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý khác.

 

133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút

Ngoài ra, qua công tác thanh tra trực tiếp của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục.

Cụ thể, có 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; 7 người bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 8 người bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành, phương tự xử lý các sai phạm. Cụ thể, thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút đối với 59 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với 27 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với 87 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với 2 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 7 trường hợp; chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 2.176 trường hợp.

Ngoài ra còn xử lý theo kết luận số 43 và 48 của TƯ đối với 249 trường hợp.

Trong năm 2019, Tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra hoạt động công vụ đã kiểm tra 24 đơn vị, trong đó có 7 Bộ, ngành và 17 tỉnh, thành.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổ công tác không tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các bộ, ngành, địa phương mà thay vào đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo, trao đổi bằng văn bản để tổng hợp số liệu chung báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Thu Hằng

Sáp nhập huyện xã, tiết kiệm ngàn tỷ trả lương cho cán bộ

Sáp nhập huyện xã, tiết kiệm ngàn tỷ trả lương cho cán bộ

Việc sáp nhập huyện, xã giúp giảm hàng chục ngàn cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, qua đó giúp giảm chi ngân sách hàng ngàn tỷ đồng trong 5 năm tới.