Tổng bí thư yêu cầu quân đội chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, biên giới, biển đảo.

Đến dự và phát biểu tại đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 22/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tán thành 5 nhóm chủ trương, giải pháp đã được xác định trong báo cáo chính trị tại đại hội, đồng thời chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà đảng bộ quân đội cần tập trung thực hiện.

Đó là tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là NQ TƯ 8 (khóa XI) về "chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Quân đội phải chú trọng thế trận biển đảo, biên giới
Quân đội trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Ảnh: QĐND

Tổng bí thư nhấn mạnh việc nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho đảng, nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng. 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, biên giới, biển đảo. 

Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ. 

 

Tuyệt đối trung thành 

Tổng bí thư nhấn mạnh bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," "phi chính trị hóa quân đội." Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. 

Quân đội phải chú trọng thế trận biển đảo, biên giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự đại hội. Ảnh: QĐND

Tổng bí thư nhấn mạnh củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; giữa quốc phòng-an ninh và đối ngoại...

Phát huy vai trò của quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Bên cạnh đó, tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại; xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.

Đảng bộ quân đội cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới...

Theo Vietnam+