Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) vừa có văn bản gửi các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, đến hết ngày 30/6, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo quyết liệt tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở đảng, một số đại hội điểm, thí điểm của đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ bản không có vướng mắc.

Chuẩn bị nhân sự dân chủ, khách quan, đúng quy trình

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự được ứng cử, đề cử tại đại hội.

Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra; trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu: Làm đâu chắc đó trong chuẩn bị nhân sự
Cá biệt, còn một số nơi đề cử bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ do năng lực, uy tín thấp tái cử, không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới

Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sáp nhập đạt kết quả tốt.

Việc điều hành của đoàn chủ tịch nhìn chung đúng kịch bản, chương trình đại hội, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử. Công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Bí thư bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

Một số nơi còn nể nang, ngại va chạm trong chuẩn bị nhân sự

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Chẳng hạn như tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 ở nhiều nơi chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Một số nơi tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Một vài nơi bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư nhưng lại được cấp ủy cấp trên chỉ định ngay sau đại hội, chưa tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân.

Cá biệt, còn một số nơi đề cử bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ do năng lực, uy tín thấp tái cử, không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới.

 

Ở một số nơi việc điều hành của đoàn chủ tịch còn bị động, lúng túng; thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu chưa tốt, kéo dài thời gian bầu cử, cá biệt còn có nơi vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng và bị cấp ủy cấp trên thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh để cảnh báo, chấn chỉnh các đại hội sau. 

Theo Ban Tổ chức Trung ương, lý do của những hạn chế này là vì một số cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; việc lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện và thẩm định, phê duyệt nhân sự đại hội chưa sát sao, quyết liệt.

Đáng chú ý là một số cấp ủy chưa làm tốt công tác điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội; cá biệt một số nơi còn nể nang, ngại va chạm trong chuẩn bị nhân sự, đề cử một số ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư hạn chế năng lực, uy tín thấp tham gia cấp ủy khóa mới nên không trúng cử tại đại hội.

Làm đến đâu chắc đến đó

Từ đó Ban Tổ chức Trung ương lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới

Cụ thể là, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng, thẩm định, phê duyệt các văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Trong công tác nhân sự đại hội phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số.

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thu Hằng

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Khóa 11 có bốn nhân sự quá 60 tuổi là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào BCH TƯ khóa 12 và một nhân sự là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội 13 việc này sẽ được thực hiện thế nào?