Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 7510/UBND-KGVX đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương bám sát chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Nghệ An đặt mục tiêu hết 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%
Nghệ An đặt mục tiêu hết 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%. Ảnh minh họa

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nỗ lực hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2019 còn khoảng 4% theo kế hoạch đề ra.

UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đầu tư cho công tác giảm nghèo trên địa bàn, nhất là các chương trình, dự án thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi, vùng bãi ngang ven biển.

Thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn trọng điểm huyện nghèo, xã nghèo vùng khó khăn nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.

UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, rà soát, đánh giá, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo Kế hoạch. Đặc biệt là chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện Kỳ Sơn với trên 44%; sau đó là các huyện Quế Phong, Tương Dương và Quỳ Châu.

Bài: Lã Thị Kiều Oanh - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Trang - Nhóm PV