Tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động
 

VietNamNet