- Những nội dung cơ bản có tính nguyên tắc về thẩm quyền của QH, HĐND về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do QH và HĐND bầu, phê chuẩn sẽ được quy định trong luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND.

Sáng nay, QH nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật này.

Nói về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết quy định đã có trong nghị quyết số 85 của QH. Dự thảo luật lần này thể hiện theo hướng quy định việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát của QH, HĐND nhưng không đưa hết nội dung nghị quyết vào.

Luật hóa phiếu tín nhiệm

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Minh Thăng

Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho biết có đề nghị nên đưa hết các quy định về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm trong nghị quyết 85 vào dự thảo luật để thể hiện cho thống nhất, tránh tình trạng hoạt động giám sát của QH và HĐND lại được quy định trong nhiều văn bản pháp lý khác nhau.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý trình cho Ủy ban pháp luật đề nghị chỉ quy định trong luật này những nội dung cơ bản có tính nguyên tắc về thẩm quyền của QH, HĐND về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Còn các vấn đề về quy trình, thủ tục để thực hiện thì theo nghị quyết 85. Đây là nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của QH, HĐND,  dự thảo luật đã bổ sung một số quy định mang tính nguyên tắc về hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong đó khẳng định rõ "giám sát của QH, HĐND là hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước, ông Phúc nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết dự luật quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát.

 

Dự thảo cũng quy định một số nội dung như: giám sát đối với văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH; chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề, giám sát tối cao...

Thu Hằng