- Sáng nay, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội thảo khoa học "Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" tại Bắc Ninh.

Khẳng định hệ giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Lộc

Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị hội thảo cần tập trung nghiên cứu, trao đổi về việc khẳng định hệ giá trị khoa học, cách mạng, sức sống mãnh liệt, trường tồn, vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 

Theo ông, hội thảo cũng cần đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp, những vấn đề chiến lược trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo trong tình hình mới; Tăng cường phối kết hợp giữa cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng và các nhà trường quân đội trong nghiên cứu, bổ sung, phát triển, giáo dục, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", trước hết là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; Đề xuất các hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm thất bại âm mưu "siễn biến hòa bình"...

Các ý kiến tại hội thảo đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê nin là học thuyết khoa học và cách mạng, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, văn minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là sự phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam...

Hội thảo đã thu hút 267 tham luận tập trung nghiên cứu, phân tích, luận giải làm sâu sắc thêm và làm nổi bật sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (nguyên là học viên của Trường Sỹ quan Chính trị khóa V, 1980-1984) đã trao tặng Trường Sỹ quan Chính trị 10 bộ máy vi tính để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học.

PV