Sáng nay, tại trung tâm hội nghị quốc gia, ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đã tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.

Tới dự lễ khai trương có Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son...

Phát biểu khai trương Trung tâm báo chí, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Khai trương Trung tâm báo chí ĐH thi đua yêu nước toàn quốc

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: Hoàng Long

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua không chỉ góp phần rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt của đất nước mà còn nhằm bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc, xây dựng đạo đức, nếp sống mới để nâng cao phẩm chất con người...

 
Khai trương Trung tâm báo chí ĐH thi đua yêu nước toàn quốc

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: Hoàng Long

Đại hội Thi đua yêu nước là dịp rất tốt để chúng ta biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Từ đó, khẳng định những thành tựu của gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

PV