- UB Thường vụ QH vừa ra nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo nghị quyết, phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ.

Đồng thời bảo đảm số lượng hợp lý người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương; phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 là người dân tộc thiểu số ở đơn vị hành chính đó.

Ít nhất 10% ứng viên ĐB HĐND là người ngoài Đảng
Cử tri theo dõi danh sách ứng cử đại biểu QH, HĐND năm 2011. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nghị quyết cũng yêu cầu phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp.

Cũng như phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Không phân biệt thường trú hay tạm trú

UB Thường vụ QH cũng ra một nghị quyết khác về việc tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu QH và HĐND.

Theo đó, các hội nghị cử tri sẽ được tổ chức ở nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử.

Nghị quyết nếu rõ nếu người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại VP Chủ tịch nước, Văn phòng CP.

Người ứng cử đại biểu QH, HĐND đang là Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại VP UBND cùng cấp.

Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH, HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố) không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn.

Chung Hoàng