Nhờ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn diện, có chiều sâu, đến nay toàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã có 19/30 xã đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng NTM (tỷ lệ 63,33%), không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí.

Hương Sơn, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới năm 2020
Đường thôn xóm rộng rãi, xanh mướt trong khu dân cư nông thôn mới của Hà Tĩnh

Theo đề án “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2021”, để hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn NTM, Hương Sơn hiện còn 11 xã chưa đạt chuẩn. Do đó huyện phấn đấu 6 xã đạt chuẩn trong năm 2019, 5 xã còn lại đạt chuẩn trong năm 2020.

Đối với 9 tiêu chí huyện NTM, đến nay, Hương Sơn đã hoàn thành 4/9 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành là Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Môi trường. Đặc biệt, với đặc thù huyện miền núi, dân cư phân bố rải rác nên việc thực hiện tiêu chí giao thông rất khó khăn. Hiện toàn huyện còn 61,05 km cần đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng để đạt chuẩn.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Hương Sơn vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu, một số giải pháp cụ thể, khả thi đã được huyện đưa ra như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong xã hội về Chương trình MTQG Xây dựng NTM; huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi con em xa quê, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí…

Theo dự toán, tổng nguồn vốn huy động thực hiện hoàn thành mục tiêu huyện NTM khoảng 677 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã xác định là 425,6 tỷ đồng, chiếm 62,87%; nguồn vốn chưa xác định là 251,341 tỷ đồng, chiếm 37,13%.

Trong số nguồn chưa xác định, Hương Sơn đã có dự kiến cân đối từ nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương, tỉnh; ngân sách huyện, xã cân đối hằng năm, và huy động xã hội hóa, đóng góp, hỗ trợ con em xa quê...

Bài: Trần Quang Ninh - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Hồng Phúc - nhóm PV