Tỉnh Hòa Bình hiện còn 31.792 hộ nghèo và 30.512 hộ cận nghèo cần được cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn duy trì hiệu quả tốt công tác vận động ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo”.

Năm nay, lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ năm 2019 được tổ chức vào ngày 11/10. Ban quản lý quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ.

Hòa Bình ưu tiên chăm lo vấn đề “an cư” cho người nghèo
Mùa lúa chín ở Hòa Bình

Ngay tại lễ phát động đã có 115 tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ với số tiền trên 13,7 tỷ đồng. Trong đó, trực tiếp ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng; đăng ký ủng hộ trên 10,5 tỷ đồng.

 

Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban quản lý quỹ cấp tỉnh định hình rõ, nhằm đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của T.Ư MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, những năm gần đây, tỉnh vẫn dành sự ưu tiên nhất cho danh mục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Được biết, sau khi kết thúc Tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” năm nay, quỹ các cấp sẽ dành trên 50% tổng số quỹ huy động được để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết. Mức hỗ trợ xây mới là 30 triệu đồng/nhà. Đối với sửa chữa nhà, tùy theo mức độ, hạng mục cần sửa chữa để định mức hỗ trợ phù hợp theo quy định (khoảng 15 - 20 triệu đồng/nhà) cho các đối tượng theo quy chế.

Ngoài ra, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, Ban quản lý quỹ các cấp có thể chi hỗ trợ cho các nội dung khác theo quy định.

Bài: Lã Thị Kiều Oanh - nhóm PV
Ảnh: Vũ Thị Lụa - Nhóm PV