Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra về công tác cán bộ giai đoạn 2016 - 30/9/2018 của Bộ TN&MT.

Kết quả thanh tra cho thấy, Bộ TN&MT và các đơn vị còn tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 người thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương.

Ngoài ra, 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương, trong đó có 3 người thiếu tại thời điểm bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ).

2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền. 1 trong 2 người này đã bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Về tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 80 hồ sơ tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, có 4 trường hợp không gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Đây đều là lao động hợp đồng từ năm 2000, 2007.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tuyển dụng được 235 người.

 

Kết quả: Có đơn vị không xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng; thiếu sót trong việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng; có trường hợp không phân công hướng dẫn tập sự hoặc cử 1 viên chức cùng lúc hướng dẫn nhiều người tập sự… 

Thanh tra đề nghị Bộ TN&MT rà soát để xử lý theo hướng dẫn tại của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với 4 trường hợp tuyển dụng đặc biệt nhưng không có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Miễn nhiệm các lãnh đạo, quản lý không đáp ứng yêu cầu

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng TN&MT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý... đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong năm nay phải bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu.

Đồng thời, xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị Bộ TN&MT tự kiểm tra, rà soát các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm từ tháng 6/2012 đến nay, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không đúng quy định. 

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định

Trong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

Thu Hằng