Quyết định do Phó Thủ tướng ký còn giao UBND tỉnh Gia Lai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo TP. Pleiku tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Gia Lai: Đơn vị cấp huyện đầu tiên về đích nông thôn mới
TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011- 2018), đến cuối năm 2018 thành phố Pleiku đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI đề ra và cũng là đơn vị cấp huyện thị đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới.

Khi bắt đầu chương trình xây dựng nông thôn mới, TP Pleiku có 9 xã với bình quân xuất phát điểm là 11/19 tiêu chí. Qua 8 năm thực hiện, cả 9/9 xã của thành phố Pleiku đều hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 100%.

 

Thông qua các nguồn vốn đầu tư với tổng số hơn 1.700 tỷ đồng, tại 9 xã đã đầu tư xây dựng hơn 253 km đường giao thông đạt chuẩn;

Xây mới 42 nhà văn hóa thôn, làng; đầu tư nâng cấp, sửa chữa 9 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và 39 nhà văn hóa thôn, làng; xây mới 9 trung tâm làm việc một cửa của UBND xã.

Đặc biệt, trong 8 năm, thành phố Pleiku đã giảm được 1.840 hộ nghèo, hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 9 xã là 213 hộ, chiếm tỷ lệ 1,68%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 36 triệu đồng.

Sau 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Pleiku cán đích mục tiêu, hoàn thành 19/19 tiêu chí với sự nỗ lực của cả hệ thống Đảng, chính quyền cùng đóng góp của người dân.

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Anh Phương - nhóm PV