- Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp hôm nay (8/1) nhấn mạnh hai nhiệm vụ quan trọng là lập pháp và tuyên truyền.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh để triển khai thi hành Hiến pháp, nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2014 trở đi, có một khối lượng lớn công việc, không phải trong vài tháng mà xong.

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc Hiến pháp
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Thực hiện tất cả các quy định của Hiến pháp. Ảnh: Minh Thăng

Một trong những nội dung phải thi hành ngay từ đầu năm nay là các quy định về quyền lực của Chủ tịch nước, Quốc hội, UB Thường vụ QH và Chính phủ.

Ông Hùng yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện “tất cả các quy định của Hiến pháp”.

“Những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp 1992 mà thẩm quyền được giao cho các cơ quan nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết”, Chủ tịch QH chỉ ra.

“Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước 1/1/2014 phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp, để tránh xáo động và xung đột về mặt pháp luật trong giai đoạn giao thời giữa pháp luật cũ và pháp luật mới”, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

 

Các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương cũng cần định kỳ báo cáo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Chủ tịch QH cho biết ba cơ quan UB Thường vụ QH, Chính phủ và Ban Tuyên giáo TƯ chính là các đầu mối giải đáp những trục trặc mà các cơ quan, tổ chức, địa phương gặp phải.

Phản bác các quan điểm thù địch

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nhấn mạnh công tác tuyên truyền: Bên cạnh hướng dẫn nhân dân, các đảng viên phải gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc Hiến pháp
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh: Tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái. Ảnh: TTXVN

Ông Huynh yêu cầu công tác tuyên truyền phải khẳng định được quá trình xây dựng Hiến pháp công phu, nghiêm túc, khoa học và thực sự dân chủ, có sự tham gia tích cực, tự giác, sâu rộng, trách nhiệm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài, khẳng định Hiến pháp là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thế hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Bên cạnh làm rõ những điểm mới trong Hiến pháp về chế độ chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng, các quyền con người, quyền công dân, chế độ kinh tế, việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý việc nắm diễn biến tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp.

“Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc và mơ hồ về Hiến pháp.

Đấu tranh chống những luận điệu, quan điểm xuyên tạc, phá hoại việc thực hiện Hiến pháp, phủ nhận những điểm cốt lõi, những điểm bổ sung, điểm mới của Hiến pháp sửa đổi; xuyên tạc cách thức tiến hành dân chủ trong quá trình sửa đổi và thực hiện Hiến pháp; xuyên tạc những nội dung về quyền công dân, quyền con người trong Hiến pháp; kích động tâm lý bất mãn, chống đối chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Chung Hoàng