Đại hội 12 đã thảo luận và thông qua nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Quảng Hiếu