Nội dung tờ trình ngày 2/1 nêu rõ, trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế;

Trong quá trình triển khai công tác thu NSNN gặp rất nhiều khó khăn;

Để động viên cho Cục Thuế tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỷ đồng.

Thanh Hóa,Cục thuế Thanh Hóa
Tờ trình của Cục thuế Thanh Hóa

Số tiền trên nhằm mục đích phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu NSNN và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu.

Cụ thể các khoản đề xuất: hỗ trợ kinh phí triển khai 2 đề án thực hiện tại 27 huyện thị, thành phố số tiền 2 tỷ đồng; hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 300 triệu đồng; hỗ trợ động viên cán bộ công chức 700 triệu đồng; hỗ trợ công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu năm 2019 và đôn đốc thu NSNN theo QĐ số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh 700 triệu đồng.

 
Thanh Hóa,Cục thuế Thanh Hóa
Cục thuế Thanh Hóa

Trước đó, theo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa công bố trong tháng 11 và 12/2018 đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của các Chi cục Thuế.

Như, chưa chủ động, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, thực hiện triệt để nguồn thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn.

Việc triển khai, thực hiện một số trình tự, thủ tục xác định mức thu, điều chỉnh mức thu đối với hộ kinh doanh trên địa bàn còn sai sót, chưa đảm bảo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Nợ đọng thuế công thương nghiệp tại một số địa phương còn rất lớn.

'Có tình trạng cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp trốn thuế'

'Có tình trạng cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp trốn thuế'

ĐB Trương Trọng Nghĩa chỉ rõ có hiện tượng cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn DN trốn thuế tồn tại chục năm nay để có lợi cho cả 2 bên.

Lê Dương