Đây là một trong những nội dung được Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo dự thảo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Báo cáo này đã được UB Tư pháp thẩm tra tại phiên họp thứ 37 của UB Thường vụ QH vừa qua.

9 trường hợp nộp lại quà tặng giá trị là 4,172 tỷ đồng

Theo đó, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm qua cho thấy việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết, ngày lễ trong năm.

Trong năm, đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỷ đồng; trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người, sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Các tỉnh, thành phố nộp lại quà tặng gồm có: Trà Vinh 1 trường hợp nộp lại 3 triệu đồng; Thái Bình 2 trường hợp nộp lại 100 triệu đồng; Long An 2 trường hợp nộp lại 29 triệu đồng; Tiền Giang 1 trường hợp nộp lại 50 triệu đồng; Vinh Phúc 1 trường hợp nộp lại 120 triệu đồng.

2 trường hợp nhận quà không đúng quy định có TP.HCM 1 trường hợp nhận 150 triệu đồng; Cao Bằng 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng; quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về minh bạch tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ cho biết, số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 1.075.277 bản, đạt tỷ lệ 99,4% so với số bản đã kê khai.

 

Trong đó, có 46 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện 10 trường họp vi phạm, tăng 4 trường họp so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp và đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 131 trường hợp 

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 2.740 cơ quan, tổ chức đã xử lý 78 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, Thanh tra Chính phủ cho hay, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.459 cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trong đó có 1.381 cuộc theo kế hoạch và 78 cuộc đột xuất.

Một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện những biện pháp cụ thể để xử lý những sai phạm được phát hiện.

Cụ thể 131 trường hợp thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 176 trường hợp thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 121 trường hợp thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 896 trường hợp biện pháp xừ lý khác; 15 trường hợp xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; 645 trường hợp rút kinh nghiệm.

Việc chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 9.106 cán bộ, công chức, viên chức.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong năm có 62 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Quan chức phải từ chối quà tặng không đúng quy định

Quan chức phải từ chối quà tặng không đúng quy định

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; không từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng.

Thu Hằng