Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Bộ Nội vụ ngăn chặn “tham nhũng vặt” để thực hiện văn hóa công vụ
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Kế hoạch này nhằm nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị.

Từ đó, đảm bảo tính năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “Kiến tạo và phục vụ”.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện...

Đáng lưu ý, kế hoạch đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Xử lý nghiêm công chức vi phạm đạo đức công vụ

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công viên chức trong ngành nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống. Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ...

 

Đồng thời, xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của Bộ và của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của các đơn vị, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở.

Xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm; ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo kế hoạch hàng năm.

Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo quy định.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn

Nguyên Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong thực hiện chủ trương cổ phần hóa tại một số DN thuộc Bộ GTVT.

Thu Hằng