Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngoài các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, Quy định 214 còn quy định rõ tiêu chuẩn của từng chức danh cụ thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ cần có những tiêu chuẩn gì?

Đối với ủy viên TƯ phải tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH TƯ.

Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách.

Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Ủy viên dự khuyết TƯ phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của ủy viên TƯ; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh ủy viên TƯ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc TƯ, ban, bộ, ngành, đoàn thể TƯ nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của uỷ viên TƯ, đồng thời, cần có thêm các tiêu chuẩn như thật sự tiêu biểu, mẫu mực của BCH TƯ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm.

Hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội. Có ý thức, trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định.

Là uỷ viên chính thức TƯ trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố) hoặc trưởng các ban, bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội ở TƯ. Trường hợp uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu.

Đối với Thường trực Ban Bí thư, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời, cần có những phẩm chất, năng lực: có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trong toàn Đảng.

Có trình độ lý luận chính trị cao, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Có kiến thức sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Nhạy bén về chính trị, quyết liệt trong điều hành và có năng lực điều phối hài hoà, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của TƯ Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành TƯ; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định.

Đối với Trưởng ban đảng TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, Chánh Văn phòng TƯ Đảng, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc ủy viên BCH TƯ, đồng thời, cần có những phẩm chất, năng lực: Có trình độ lý luận chính trị cao, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Có năng lực tham gia hoạch định chiến lược phát triển của đất nước; cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực được phân công phụ trách; phối hợp hài hoà, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa các ban đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa TƯ và địa phương.

Và phải là người đã tham gia BCH TƯ trọn một nhiệm kỳ trở lên, đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc phó trưởng ban đảng TƯ hoặc cấp thứ trưởng và tương đương.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc ủy viên TƯ, đồng thời, cần có những phẩm chất, năng lực: Có hiểu biết toàn diện về công tác mặt trận; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Có năng lực cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Có năng lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, xây dựng liên minh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tổ chức giám sát, phản biện xã hội.

Có nhiệt huyết và là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Có kinh nghiệm và uy tín cao trong tổ chức mặt trận; có uy tín, ảnh hưởng trong đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo.

Đã tham gia BCH TƯ trọn một nhiệm kỳ và kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Quy định 214 cũng nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể của chức danh: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Các chức danh khối các cơ quan đảng ở TƯ như: Giám đốc và Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập và Phó tổng biên cập: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ nhiệm, ủy viên UB Kiểm tra TƯ; phó trưởng ban của TƯ Đảng, Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng; Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chức danh khối cơ quan QH; Chức danh khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; Chức danh khối cơ quan tư pháp... cũng được quy định tiêu chuẩn cụ thể.

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Thu Hằng