Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ khóa 12 sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội 13 của Đảng là một trong những nội dung lớn được hội nghị lần này xem xét, thảo luận.

2 báo cáo lớn trình Đại hội 13

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

"Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ tập trung vào các vấn đề lớn như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Đồng thời định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Đặc biệt, chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Tổng bí thư lưu ý, đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện; chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực.

Những chủ trương, chính sách nào còn chậm hoặc chưa vào được cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao; do chưa sát hợp với thực tế hay do những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện.

Về nguyên nhân, Tổng bí thư nhấn mạnh cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hoá, thể chể hoá và tổ chức thực hiện.

Từ đó, khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách và phương hướng, nhiệm vụ nào để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tế trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Về dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết báo cáo là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng báo cáo chính trị một cách bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến về các vấn đề nêu trên, chú ý đến những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tìm giải pháp xây dựng Đảng khoá 13

Về dự thảo báo cáo về công tác thi hành Điều lệ Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là một báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng.

Dự thảo báo cáo đã được Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, chắt lọc báo cáo tổng kết của 68/68 tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ và 70 đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc TƯ; 35 báo cáo chuyên đề.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau
Hội nghị TƯ 11 khai mạc sáng nay. Ảnh: Nhật Bắc

Đây cũng là kết quả nghiên cứu, khảo sát tại 16 địa phương, cơ quan, đơn vị; 8 cuộc hội thảo của đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc TƯ và xin ý kiến trực tiếp của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyên gia, nhà khoa học.

Dự thảo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật, khá toàn diện đã đạt được; đề xuất phương hướng và 10 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ khoá 13, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Đồng thời, tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng; tổng hợp đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng và ý kiến của Bộ Chính trị kiến nghị với TƯ về vấn đề này.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hội nghị thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng  khoá 13; những kiến nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trong đó, chú ý phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm hay chưa; cần tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì... 

Thu Hằng

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước khai mạc hội nghị TƯ 11

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước khai mạc hội nghị TƯ 11

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ khóa 12 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.