- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh chỉ ra tình trạng có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng hôm nay, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích...

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong những thành tựu của đất nước năm qua có những đóng góp xứng đáng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư: Đánh giá cán bộ còn ngại va chạm

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh 

Trong năm, toàn ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc lớn với kết quả rất đáng ghi nhận.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Cụ thể trong năm qua, Ban Tổ chức TƯ và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp đã vào cuộc kịp thời trong việc tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhất là đã chủ động tham mưu kiện toàn 37 chức danh chủ chốt của Nhà nước và địa phương để bảo đảm tính liên tục và ổn định trong chỉ đạo, điều hành đất nước.

Ngoài ra, Ban Tổ chức TƯ đã tham mưu Ban chấp hành TƯ ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Nghị quyết đã chỉ rõ 27 biểu hiện được lượng hoá và 4 nhóm giải pháp đồng bộ, sát tình hình thực tế, nhiều giải pháp có thể triển khai ngay ở các cấp, các ngành từ TƯ tới địa phương...

“Các đồng chí đã có những sáng kiến, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động, tích cực, cải tiến cách thức tham mưu xây dựng các quy định, quy chế theo hướng bám sát thực tế cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan…”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ông ghi nhận năm 2016, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Bên cạnh đó, ông lưu ý: “Chúng ta cũng cần phải nghiêm túc thấy rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục”.

Cụ thể, công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức chưa đồng đều...

Năm nhiệm vụ xây dựng Đảng

Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư lưu ý 5 nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2017 của ngành.

Thứ nhất, phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Thứ hai, phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn, cốt lõi để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, toàn ngành phải tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn để sớm đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và chính quyền các cấp từ TƯ tới địa phương.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hoá đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hoá văn bản pháp quy, đơn giản hoả thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện.

Trong đó ông nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực và phẩm chất, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ được giao.

“Các đồng chí phải nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp; minh bạch hoá các thủ tục trong công tác cán bộ... để nâng cao uy tín và hình ảnh của ngành. Phải phấn đấu để ngành Tổ chức xây dựng Đảng đi đầu trong cải cách hành chính”, ông Đinh Thế Huynh nói.

Trong số các nhiệm vụ này, Thường trực Ban Bí thư gợi ý nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017 này.

“Có một thực tế là, hiện tại có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôi cho rằng, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cấp trên sợ... cấp dưới vì phiếu tín nhiệm

Cấp trên sợ... cấp dưới vì phiếu tín nhiệm

Ban Tổ chức TƯ chỉ rõ còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên sợ cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm.

Xem xét giám sát tài sản cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý

Xem xét giám sát tài sản cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý

UB Kiểm tra TƯ đã xem xét dự thảo ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Kinh tế TƯ, Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thu Hằng