Điểm lại quá trình ra đời, Thủ tướng cho biết, trong 70 năm qua báo Nhân dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan T.Ư của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tập thể báo Nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ trên những mặt trận nóng bỏng nhất, những bài viết, hình ảnh của báo đã ghi lại chân thực không khí hăng say, lao động sản xuất, chống giặc đói, giặc dốt, tinh thần quả cảm trong chiến đấu của chiến sĩ quân đội, công an, du kích nơi tiền tuyến…Những bài báo đã góp phần cổ vũ toàn quân, toàn dân ta liên tiếp giành những thắng lợi lịch sử.

Thủ tướng yêu cầu báo chí tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Thủ tướng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thủ tướng cho hay, trong sự nghiệp đổi mới, báo Nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cổ vũ các hoạt động lớn, các phong trào thi đua, phản ánh, phát hiện biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, gương người tốt, cách làm hay, sáng tạo.

Nhiều bài viết, phóng sự điều tra đã góp phần phát hiện các vụ việc tiêu cực, làm rõ vi phạm pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng.

Báo cũng có nhiều bài viết sâu sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Đánh giá những nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết của báo, Thủ tướng chúc mừng và biểu dương tập thể báo Nhân dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang.

Dẫn lại lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí “đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng”, Thủ tướng cho rằng báo chí phải góp phần tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội, là kênh thông tin đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, phản ánh khách quan tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Giao nhiệm vụ cho báo Nhân dân, Thủ tướng đề nghị báo cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Trong kỷ nguyên thông tin số, thông tin báo Nhân dân cần nhanh nhạy, kịp thời hơn nữa, có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về những sự kiện lớn trong nước, thế giới đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội.

Thủ tướng yêu cầu báo chí tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Trong tuyên truyền về Đảng, xây dựng Đảng, báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo…. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đấu tranh phòng chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng.

Báo cũng cần tập trung phát hiện, tuyên truyền về những nhân tố mới, mô hình mới, con người mới những tiến bộ mới trong ứng dụng phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo…

Tập trung tuyên truyền những đột phá trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Báo cần đổi mới cách thức để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch. Xây dựng chương trình, đề tài qua các bài viết sắc sảo, kịp thời có tính chiến đấu, sức thuyết phục cao hơn.

Thủ tướng lưu ý, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Nhân dân thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện ý thức, tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ mọi mặt, trên cơ sở tổng kết thực tiễn viết một bài báo thật thẳng thắn, thuyết phục người đọc, với cái tâm trong sáng, tấm lòng sắc son vì sự nghiệp tuyên truyền của Đảng.

Tập thể báo cần đoàn kết, nhất trí, yêu thương, hỗ trợ nhau, xây dựng cơ quan vững mạnh, góp phần đào tạo đội ngũ những thế hệ có đủ trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức chính trị.

Hiện nay, báo Nhân dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành; các cơ quan thường trực tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ; 6 cơ quan thường trú ở nước ngoài.

Báo cáo các ấn phẩm: Nhân dân hằng ngày; Nhân dân cuối tuần; Nhân dân hằng tháng; Nhân dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha; báo Thời nay và kênh truyền hình Nhân dân.

Với sự phấn đấu không ngừng, với kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tập thể những người làm báo Nhân dân nhiều phần thưởng cao quý.

Trần Thường - Ảnh: Phạm Hải

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước.