Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua đã xác định phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển đối với TP.HCM, trong đó có nhiệm vụ “nghiên cứu và thiết lập cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế”.

Do đó, việc nghiên cứu, lập đề án xây dựng trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế tại TP.HCM là có cơ sở, cần thiết và cần sớm triển khai thực hiện để hình thành trung tâm tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thiết lập cơ chế đặc thù để TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế
Hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TP.HCM

Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án theo nhiệm vụ được giao.

Trong đó, TP.HCM lưu ý nghiên cứu, làm rõ nội hàm trung tâm tài chính hiện đại, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn khách quan về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, kết nối, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, các loại hình thương mại, dịch vụ... hiện đại trong thời đại kinh tế số.

Từ đó xác định rõ TP.HCM hội đủ, đáp ứng các điều kiện để xây dựng và hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế theo chủ trương của Đảng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát khung khổ pháp lý, thể chế, chính sách liên quan đến hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, ban hành mới.

Đề xuất các cơ chế vượt trội, thông thoáng để thu hút nhà đầu tư

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia, phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM để chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội, thông thoáng để thu hút nhà đầu tư theo đúng chủ trương đã được Đại hội XIII xác định.

Cùng với đó, nghiên cứu, xác định quy mô của trung tâm tài chính hiện đại phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào 3 nội dung đột phá về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Trong đó xác định, thể chế là nội dung quan trọng, cần đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ, công khai, công bằng, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, nhất là về các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, đất đai, thuế, bảo hiểm, xuất nhập cảnh, cơ chế xử lý tranh chấp, cơ chế trọng tài, tòa án và pháp luật áp dụng...

Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ về giao thông, đất đai, quy hoạch, phát triển công nghệ thông tin với lộ trình, quy mô phù hợp, tính đến cả tầm nhìn phát triển dài hạn.

Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua phát triển đồng bộ các trường đại học, viện nghiên cứu... đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

TP.HCM nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng kết nối với các tập đoàn tài chính, các quỹ, các nhà đầu tư lớn trên thế giới để tham gia trong quá trình lập đề án và đầu tư vào trung tâm tài chính theo quy định pháp luật trong tương lai; nghiên cứu các bài học thành công trong việc phát triển và vận hành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao để nắm bắt cơ hội xây dựng trung tâm tài chính khu vực, hướng tới là trung tâm tài chính quốc tế, trong đó tập trung tạo sự đồng thuận và ủng hộ xã hội; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề phát sinh.

Các Bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tham gia, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát TP.HCM để xây dựng đề án có chất lượng và khả thi.

Thu Hằng

Ông Nguyễn Thành Phong làm trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế phát triển TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Phong làm trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế phát triển TP Thủ Đức

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức.