Ban Tổ chức TƯ cho biết, trong thời gian qua, ngành xây dựng Đảng tích cực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm việc với Ban Tổ chức TƯ, báo cáo, xin ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong tháng, đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện TƯ quản lý, nâng tổng số cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay lên gần 560 lượt.

Đồng thời, thẩm định 133 lượt nhân sự diện TƯ quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay lên 854 lượt.

Ban Tổ chức TƯ thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện TƯ quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1.077 trường hợp.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới thứ ba, thứ tư cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13; tổ chức 5 đoàn đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo; 13 đoàn phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo đề án 165, nâng tổng số đoàn được phân cấp trong 11 tháng đầu năm nay là 38/46 đoàn.

Tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự khóa mới

Trong thời gian tới, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12.

Tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; trong đó, tập trung trọng tâm công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Ban Tổ chức TƯ tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 13; hoàn thành, rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi hướng dẫn thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức TƯ về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tích cực nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ tại các hội nghị TƯ vào đầu năm 2020.

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của TƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng; thực hiện các nghị quyết TƯ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng giảm bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ.

Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời, xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng bám sát quan điểm, phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy” trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ...

Thu Hằng

Buổi chia tay nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến rất nhân văn

Buổi chia tay nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến rất nhân văn

Chính phủ đã tổ chức cuộc chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sáng nay, buổi chia tay rất nhân văn, ý nghĩa.