Ngày 27/6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh uỷ, Thành uỷ khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thế Phong

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong những tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực cấp uỷ trong việc tham mưu giúp cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo

Kết quả đạt được nổi bật là Ban Tuyên giáo các địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ cuối năm 2018 đến nay.

Hầu hết các Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham mưu các cấp uỷ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các gương điển hình tiên tiến…

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều ý kiến tại Hội nghị đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên giáo mà khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần khắc phục như: Một số nội dung tham mưu cho cấp uỷ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi còn lúng túng; xác định trách nhiệm cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết vấn đề bức xúc còn chậm.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có lúc chưa sâu sát, kịp thời. Hoạt động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” ở một số nơi còn lúng túng, bị động; lực lượng tham gia đấu tranh còn mỏng, ít bài viết phản bác…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng thời gian tới, Ban Tuyên giáo các địa phương tập trung tăng cường tham mưu giúp cấp uỷ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng thời từ nay đến năm 2020, nhiều sự kiện lớn của đất nước cũng diễn ra, vì vậy phải có kế hoạch, chủ động tổ chức tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của ngành.

Trong thực hiện Chỉ thị 05 và triển khai chuyên đề năm 2019, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tham mưu cấp uỷ có các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực hơn.

Đối với vấn đề tăng cường năng lực công tác tuyên giáo, theo ông Võ Văn Thưởng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm tốt công tác này cũng đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Về việc sử dụng các tài liệu phục vụ tuyên truyền, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, các địa phương không nên quá câu nệ về tài liệu, nhất là số lượng, kinh phí để có đủ tài liệu phục vụ cho cơ sở, đồng thời đề nghị các Ban nên quan tâm chú trọng các cách thức mới, chẳng hạn như đưa tài liệu cần tuyên truyền lên mạng để cán bộ, đảng viên, nhân dân cập nhật. Đây cũng là một giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền hiện nay.

Nhấn mạnh về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và các cơ quan phối hợp, cơ quan có liên quan tăng cường nhiều hơn nữa các bài viết để tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”.

Quy trình 5 bước chọn nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Quy trình 5 bước chọn nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo VGP