- Bộ sách có tên “Vững bước trên con đường đổi mới” tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. 

Sáng nay, Nhà xuất bản Chính trị qốc gia Sự thật ra mắt bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của tác giả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 2 tập: Tập 1 tập hợp các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư đăng trên báo Nhân dân từ năm 2011 - 2014; Tập 2 là những bài từ 2015 - 2017.

Tổng Bí thư,Nguyễn Phú Trọng,Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
Lễ công bố sách sáng nay

Bộ sách này nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ 11 đến nay.

Nội dung của bộ sách tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Các bài viết, bài nói của Tổng bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối Đảng.

Ngoài bộ sách này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng ra mắt bộ sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của UB Kiểm tra TƯ'' gồm 2 cuốn.

Đây là tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Quyền GĐ, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, tính đến tháng 11, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong lần giới thiệu này, nổi bật là bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài viết, bài nói của Tổng bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tổng bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

Tổng bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

Nói về phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lò nóng lên là tất cả phải vào cuộc, đồng lòng nhất trí lại.

Tổng bí thư kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn Quốc gia

Tổng bí thư kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn Quốc gia

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra tổng hợp công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Tổng bí thư: Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng

Tổng bí thư: Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng

Tổng bí thư lưu ý, cần hết sức thấm thía, ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng,…

Tổng bí thư hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng bí thư hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thu Hằng