Hội thảo do GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP/Thành Chung

Không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới

Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, hội thảo khoa học này nhằm triển khai góp ý 6 chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Quyết định của Bộ KH-ĐT, Cơ quan Thường trực của Tiểu ban Kinh tế- Xã hội của Đại hội Đảng 13.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn còn nguyên giá trị nhưng yêu cầu cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm của Việt Nam, chứ không phải sao chép mô hình, giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị tiếp tục coi trọng vai trò của DN, không chỉ ở chủ trương của Đảng mà còn trong từng chính sách, giải pháp của Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình; có chiến lược về phát triển các đô thị, coi đây là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế,...

Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các diễn giả cũng nêu một số rào cản mà Việt Nam sẽ gặp phải trong thời gian tới, trong đó nổi bật là các nguy cơ về tỷ lệ dân số già hoá diễn ra nhanh chóng, gây sức ép tới hệ thống chăm sóc sức khoẻ và an sinh xã hội cũng như năng lực ban hành quyết sách thích ứng, nâng cao năng lực an sinh xã hội để không xảy ra biến động xã hội.

Tiếp nữa là tầng lớp trung lưu dự báo sẽ tăng mạnh từ 14% dân số hiện nay lên trên 50% dân số vào năm 2035. Bên cạnh mặt tích cực là tạo ra thị trường nội địa khổng lồ và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu nhưng rủi ro sẽ là sự bảo đảm chất lượng dịch vụ công gia tăng hơn cũng như yêu cầu cao hơn nữa về khát vọng, trách nhiệm xã hội của tầng lớp này.

Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn dự báo với kịch bản mưa ít hơn, nhiệt độ tăng lên và nước biển dâng sẽ làm tiêu tốn 10% GDP và tác động tới 10,8% dân số là thách thức rõ ràng đối với đất nước hiện nay và trong tương lai.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các phát biểu, tổng kết về việc thực hiện Chiến lược kinh tế xã hội 2011- 2020 và đề xuất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, các chuyên gia kinh tế về hướng đi trong Chiến lược 10 năm tới của đất nước và tầm nhìn tới năm 2045.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm của nhiều nhà khoa học rằng Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Phó Thủ tướng cho biết đặc điểm và trình độ phát triển xã hội của Việt Nam không cho phép thực hiện khuyến nghị này. Do đó, trong từng chủ trương, chính sách, Đảng, Nhà nước luôn gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội.

Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí

Để làm tốt điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Cụ thể là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ thêm 2 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội; mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ đi liền với kỷ cương xã hội.

“Chúng ta nên tập trung làm rõ hơn 10 mối quan hệ này để thống nhất trong nhận thức và thực hiện nhuần nhuyễn trong thực tiễn trên tinh thần không phiến diện, cực đoan, duy ý chí”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia cần làm rõ Việt Nam nên tiếp tục đi theo con đường trở thành một nước công nghiệp hay trở thành một nước phát triển, ở mức độ trung bình cao hay trung bình thấp,...

Theo VGP

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

Những nhân sự được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ.