- Theo Thường trực Ban Bí thư, muốn nhân dân tin Đảng, tin con đường mà Đảng đã chọn thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu.

Sự chậm trễ của chúng ta 'trao tặng' lợi thế cho mạng xã hội

Thủ tướng: Niềm tin của nhân dân vào Đảng chưa bao giờ lớn như lúc này

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong những kết quả đạt được của đất nước có đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo cả nước.

Ban Tuyên giáo TƯ đã nghiên cứu kỹ thực tiễn, tham mưu để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư,Trần Quốc Vượng,tham nhũng,mạng xã hội
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Ngành đã tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục thể hiện rõ nét về đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Lưu ý việc vẫn còn tình trạng chưa thực sự ý thức học tập nghị quyết, Thường  trực Ban Bí thư đề nghị thắt chặt việc này vì muốn thực hiện nghị quyết của Đảng thì trước hết phải học tập - là một trong những nội dung chống biểu hiện suy thoái.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và thực hiện quy hoạch báo chí có chuyển biến tích cực. Báo chí đã phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn đời sống xã hội, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị ngành tuyên giáo cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém để khắc phục.

Cụ thể, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái còn lúng túng.

Một số cơ quan báo chí chưa bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; sự xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo cùng với những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong một số ấn phẩm đã ảnh hưởng tới niềm tin, gây tâm lý băn khoăn, hoài nghi về đội ngũ người làm báo trong xã hội…

Tăng cường quản lý mạng xã hội

Nói về nhiệm vụ năm 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tuyên giáo phải chủ động giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Đây là vấn đề rất quan trọng. Suy thoái về chính trị, tư tưởng nhiều khi còn nguy hiểm hơn là suy thoái về đạo đức vì nó đánh thẳng vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Theo Thường trực Ban Bí thư thì "một đảng viên mà không chấp nhận đường lối của Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng thì làm sao chấp nhận được vì đó là tiêu chuẩn cứng của đảng viên".

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tăng cường quản lý mạng xã hội vì đây thực sự là vấn đề tác động rất lớn đến đời sống, tư tưởng. Chúng ta biết để sống với nó, quản lý và định hướng.

“Sự tác động của mạng xã hội cực lớn, nên phải tuyên truyền, chứ để khi nó xảy ra rồi rất khó xử lý, vai trò của tuyên giáo ở đây rất quan trọng”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo TƯ sớm nghiên cứu, cụ thể hoá việc phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; Tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

“Muốn nhân dân tin Đảng, tin con đường mà Đảng ta đã chọn thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, thực hiện tốt việc noi theo gương Bác”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo

Lựa chọn những cán bộ thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng.

Có một bộ phận 'nín thở chờ bóp cò' khi quy hoạch đại hội Đảng

Có một bộ phận 'nín thở chờ bóp cò' khi quy hoạch đại hội Đảng

Thủ tướng tình trạng trì trệ do đang trong thời điểm quy hoạch chuẩn bị đại hội đảng, có một bộ phận lớn “nín thở chờ bóp cò”, không hành động.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và ngọn lửa từ tâm diệt 'giặc nội xâm'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và ngọn lửa từ tâm diệt 'giặc nội xâm'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã nhóm lên chiếc lò được cháy bằng ngọn lửa của lương tâm và công lý, quyết thiêu hủy cơn đại dịch tham nhũng.

Hương Quỳnh