Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan UB Kiểm tra TƯ hoàn thành khối lượng lớn công việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hoàng Văn Trà tái cử Bí thư Đảng ủy cơ quan UB Kiểm tra TƯ
 Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ

Làm tốt công tác tham mưu, giúp UB Kiểm tra TƯ thực hiện nhiệm vụ do BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tham mưu, giúp UB Kiểm tra TƯ thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định... Đồng thời, tham mưu Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên; đề nghị BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức và đảng viên theo thẩm quyền.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng đến các chi bộ, đảng viên; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết hội nghị Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động từng cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ cơ quan UB Kiểm tra TƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người, bầu đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ cơ quan UB Kiểm tra TƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, UB Kiểm tra và Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UB Kiểm tra TƯ.

Ông Hoàng Văn Trà tiếp tục tái cử làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan UB Kiểm tra TƯ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Nam

Đại tá Đỗ Triệu Phong làm Giám đốc Công an Kiên Giang

Đại tá Đỗ Triệu Phong làm Giám đốc Công an Kiên Giang

Đại tá Đỗ Triệu Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Kiên Giang thay Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác,  chờ đủ tuổi hưu.