“Tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động từ Chính phủ đến các cấp, các ngành, địa phương phải được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp cả nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

2020: Năm kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" với 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Thứ hai, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. 

Thứ ba, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm là củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Cuối cùng là chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, UB MTTQ, đoàn thể các cấp; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo ở tất cả các ngành, các cấp; tổ chức tốt các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

10 giải pháp đột phá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ thống nhất 10 nhóm giải pháp chủ yếu (được cụ thể thành 138 nhiệm vụ cho từng bộ, ngành).

2020: Năm kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả
2020: Năm kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

Đáng chú ý, là ban hành quy định về chế độ tiền lương, BHXH trong năm 2020; cân đối đủ nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương,BHXH.

Thứ hai, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, trong đó có việc nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, thanh toán nợ đúng hạn, không để ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, cải thiện triển vọng tín nhiệm quốc gia trong năm 2020.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn. 

Thứ tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng KHCN hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ sáu, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân: Thực hiện hiệu quả, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

Thứ bảy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ tám, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ chín, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển KTXH, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc hiện nay, đưa KTXH của đất nước hoàn thành các chỉ tiêu mà TƯ và QH giao trong năm 2020.

Ít nhất 30% dịch vụ công thực hiện trực tuyến cấp độ 4 

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nêu một số định hướng đối với các địa phương trong năm 2020.

Cụ thể, các địa phương chỉ đạo và tạo điều kiện cho các DN bưu chính, nhất là các DN lớn như bưu điện Việt Nam, bưu chính Viettel xây dựng mạng lưới chuyển tải đến từng hộ gia đình, đến 24 triệu hộ gia đình cũng như xây dựng hạ tầng logistic tại các TP lớn. Đây là nền tảng rất quan trọng để phát triển thương mại điện tử.

Các địa phương thống nhất chỉ đạo và tạo điều kiện cho các DN viễn thông trên địa bàn xây dựng hạ tầng viễn thông dùng chung, nhất là đối với các hoạt động của viễn thông mới, hạ tầng 5G.

2020: Năm kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Đồng thời yêu cầu các DN viễn thông đầu tư mạng lưới chất lượng dịch vụ do Bộ TT&TT ban hành và chuyển đổi từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, phát triển kinh tế số. Hạ tầng viễn thông phải lọt top 50 trên thế giới.

Về Chính phủ điện tử, Bộ trưởng cho hay, 100% các tỉnh, thành phải xây dựng trục kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối vào trục quốc gia. Năm 2020, tất cả các tỉnh, thành và bộ, ngành sẽ kết nối liên thông với nhau, chia sẻ dữ liệu với nhau, cung cấp nhiều dịch vụ công cấp độ 4.

“Ít nhất 30% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến cấp độ 4, tức là cung cấp hoàn toàn trên mạng”, Bộ trưởng TT&TT nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, 100% các tỉnh phải xây dựng trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng, đảm bảo an toàn an ninh mạng trong điều kiện tiên quyết để đưa các ứng dụng và dữ liệu lên mạng. Bởi vậy, phải được ưu tiên và đầu tư trước.

Bộ trưởng cũng cho hay, cứ 1.000 người dân thì phải có 1 DN công nghệ số của địa phương để thực hiện tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ nhằm đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tổ chức, mọi DN, mọi hộ gia đình.

Nội dung khác là sau khi Thủ tướng ban hành quyết định chuyển đổi số quốc gia trong quý 1/2020, các địa phương sẽ xây dựng chương trình chuyển đổi số của mình cũng như chương trình chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và xong trong quý 2/2020.

“Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia. Đây là sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Thu Hằng - Hồng Nhì

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề có tính chất gợi mở, tổng quát.