- Việc lấy phiếu tín nhiệm các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa mới

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Phát biểu khai mạc hội nghị TƯ 9 sáng nay, liên quan đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "đây là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết TƯ 4 khoá 11 về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ".

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

QH khoá 13 và khoá 14 đã 3 lần tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Tại hội nghị TƯ 10 khoá 11 vào tháng 1/2015, BCH TƯ cũng đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11.

Thể hiện chính xác chính kiến qua lá phiếu

Hội nghị lần này sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc này nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các nhân sự được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm
Ảnh: Nhật Bắc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị các uỷ viên TƯ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ quy định và tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu.

Từ đó góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc hôm nay sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư.

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác điều động, bổ nhiệm...

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 khai mạc sáng nay sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Thu Hằng