- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2017 công tác dân vận sáng nay.

Bên cạnh việc biểu dương những nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân vận trong năm qua, ông Huynh lưu ý một số yếu kém của một số cấp ủy, chính quyền còn xem nhẹ công tác dân vận.

Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những bức xúc của nhân dân chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ còn nhũng nhiễu, quan liêu, xa dân, chưa thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Vì vậy Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung để công tác dân vận thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trong đó, ông nhấn mạnh đến việc tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và nhà nước.

“Gần dân, sát dân thì phải thực sự đặt mình vào vị thế của dân, còn "cưỡi ngựa xem hoa" đến nghe báo cáo rồi về, hoặc chỉ phát biểu ý kiến viết sẵn mà không nghe nhân dân có tâm tư nguyện vọng, muốn giải đáp gì thì khó làm tốt công tác dân vận”, ông Huynh lưu ý.

Thường trực Ban Bí thư nêu thực tế ở nhiều nơi nhân dân còn khó khăn, bức xúc của dân chưa được tiếp thu, giải quyết thấu đáo.

Ông đề nghị các cấp, các ngành tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

"Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân" - Thường trực Ban Bí thư lưu ý. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Cùng với đó là triển khai Nghị quyết TƯ 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ....

Công khai kết quả giám sát, phản biện đến dân

Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cho biết nhiều kiến nghị sau đó đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu và thực hiện.

Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra quy trình giám sát, phản biện ở nhiều địa phương chưa đồng bộ và thiếu kinh phí. Giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên là giám sát không chế tài, trong khi việc tiếp thu kiến nghị sau giám sát đối với đơn vị được giám sát và cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp chưa có quy định.

Do đó, để Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện hiệu quả giám sát, phản biện xã hội cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy từ TƯ đến địa phương và sự tham gia, phối hợp của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, chính quyền các địa phương.

Chủ tịch Mặt trận đề nghị cần có cơ chế, kế hoạch, định mức bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động giám sát và phản biện. Đồng thời có hình thức phù hợp để công khai kết quả giám sát, phản biện đến với nhân dân...

Thu Hằng