- Trong quý 2/2019, hàng loạt cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong DNNN và DN có vốn nhà nước chi phối sẽ được hợp nhất.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng

Chống ‘chạy ghế’ trước khi sáp nhập bằng cách nào?

Sáp nhập huyện, xã: Chưa nhập đã 'chạy', người này người kia gọi điện

Ban Tổ chức TƯ vừa ban hành hướng dẫn số 17 về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong DNNN và DN có vốn nhà nước chi phối theo quy định số 69 của Ban Bí thư khóa 12.

Theo đó, ban tổ chức đảng ủy hợp nhất với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của DN; hợp nhất ban tuyên giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của DN cho phù hợp; hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của DN; hợp nhất văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của DN.

Các cơ quan này phải hoàn thành hợp nhất chậm nhất trong quý 2 năm 2019. 

Việc hợp nhất nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của DN, từ đó bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo DN thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy DN phát triển.

Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong DN tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển DN là nhiệm vụ trọng tâm

Hướng dẫn số 17 đưa ra nguyên tắc: Việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển DN là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn.

Đồng thời, tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đảng và công tác chuyên môn của DN. Thủ trưởng cơ quan hợp nhất là ủy viên ban thường vụ đảng ủy (hoặc đảng ủy viên).

Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Các văn bản chuyên về công tác đảng do cơ quan hợp nhất thực hiện theo thẩm quyền thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng và dấu của đảng ủy (đối với ủy ban kiểm tra thì giữ nguyên con dấu như hiện hành).

Ban thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo DN (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của DN có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của DN, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan khác do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định.

Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT, HĐTV hoặc lãnh đạo DN (nơi không có HĐQT, HĐTV) triển khai thực hiện.

Riêng việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn của DN trong Quân đội và Công an thực hiện theo quy định số 69 năm 2007 của Ban Bí thư và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành chính nước ta.

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết, việc sắp xếp "ghế" cho các lãnh đạo khi hợp nhất một số cơ quan đến nay đã yên tâm.

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc chọn 1 chánh văn phòng làm được cả 3 việc của 3 văn phòng, có vai trò thủ trưởng không phải dễ.

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm tối thiểu 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

Thu Hằng