Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Được sự phân công của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị này, TƯ sẽ thảo luận về đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, TƯ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Hình ảnh khai mạc hội nghị TƯ10

TƯ cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa 11 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị TƯ 9 đến hội nghị TƯ 10; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018…

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các ủy viên Ban chấp hành TƯ và các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Thời gian qua, thực hiện quyết định của hội nghị TƯ 8 khóa 12, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình TƯxem xét, cho ý kiến tại hội nghị này.

Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ, nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo Đề cương báo cáo, trước hết là về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của Báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo.

Đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành TƯ khóa 12 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ và các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Sau phiên khai mạc, TƯ tiến hành thảo luận tại tổ. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 18/5.

Một số hình ảnh khai mạc hội nghị TƯ sáng nay:

Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Ảnh: TTXVN
Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13
 Ảnh: TTXVN 

Theo TTXVN 

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại hội nghị TƯ 10.