Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài để chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự Đại hội 13 của Đảng.

Ông ghi nhận những kết quả đất nước đạt được trong năm qua có sự đóng góp tích cực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Hoàn thiện quy hoạch hơn 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Cụ thể, ngành đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó phải kể đến Nghị quyết TƯ 4, TƯ 6, TƯ 7, Quy định về trách nhiệm nêu gương.

“Việc quy định nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp có ý nghĩa quan trọng, được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội hoan nghênh, ủng hộ. Chúng ta thực hiện tốt quy định này sẽ tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ngành đã quan tâm tổ chức thực hiện nghị quyết và đạt được kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó được thực hiện đồng bộ, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những nghị quyết của TƯ sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn.

“Việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế là không dễ, đạt được kết quả bước đầu như vậy là rất đáng trân trọng. Chúng tôi thấy đây là việc khó, lâu nay trong tâm lý mọi người thường nói giảm đầu mối thì đầu mối lại phình, giảm biên chế thì biên chế càng tăng. Nhưng thực sự không phải như vậy, chúng ta quyết liệt làm và đã có chuyển biến. Tuy chưa phải được nhiều lắm nhưng đó là kết quả rất đáng trân trọng và chúng ta phải làm tiếp”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

Cơ bản đúng người, đúng việc

Thường trực Ban Bí thư cũng bày tỏ ấn tượng với việc tập trung xây dựng và thực hiện cơ chế đổi mới đánh giá cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Cùng với đó là việc triển khai bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ để chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ sắp tới và Đại hội 13 của Đảng.

Theo ông Trần Quốc Vượng, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành một khối lượng lớn công việc về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, góp phần chống tiêu cực, chống chạy chức chạy quyền.

Hoàn thiện quy hoạch hơn 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý
Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian qua đã kiện toàn hơn 600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện TƯ quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

“Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đúng người, đúng việc”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá vừa qua, Ban Tổ chức TƯ làm có trách nhiệm và rất tốt việc này. Nhiều việc chúng ta kết luận rõ ràng, rành mạch, giải đáp được những vấn đề mà anh em còn tâm tư.

Chuẩn bị một bước quan trọng nhân sự Đại hội 13

Nhấn mạnh năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng, và đại hội các cấp, Thường trực Ban Bí thư nói, khối lượng công việc sẽ nhiều và phức tạp hơn, đòi hỏi sự chủ động, tích cực hơn nữa, thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Trong đó, tiếp tục sắp xếp bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên việc sắp xếp phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn, đồng thời tránh nôn nóng vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly đi một dặm, nên phải thận trọng, rõ đến đâu làm đến đấy.

Đồng thời tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý 3 nhân tố: Thứ nhất là người đứng đầu, thứ 2 là người làm công tác tổ chức, thứ 3 là người được lựa chọn.

“Người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và cán bộ được bổ nhiệm có lòng tự trọng thấy mình có đủ hay không đủ năng lực để bản thân sẵn sàng đảm nhận hoặc từ chối chức vụ được giao.

Nếu làm được như vậy thì chúng ta sớm khắc phục chạy chức, chạy quyền”, ông Trần Quốc Vượng lưu ý.

Quy hoạch Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Quy hoạch Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Năm 2019, Ban Tổ chức TƯ sẽ tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026.   

Thu Hằng