Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Trong đó, có nội dung về giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Theo báo cáo của các địa phương trong năm 2020: Công chức được tuyển dụng là 5.585 người trong đó các đơn vị cấp tỉnh tuyển dụng 3.559 người, thông qua thi tuyển là 2.450 người, thông qua xét tuyển là 641 người, hình thức khác là 468 người. Cấp huyện tuyển dụng 2.026 người thông qua thi tuyển là 1.213 người, thông qua xét tuyển là 813 người. Tổng số công chức xã được tuyển dụng là 694 người, thông qua thi tuyển là 298 người, thông qua xét tuyển là 396 người.

Gần 30% cán bộ quản lý cấp tỉnh bổ nhiệm lại vi phạm về thời hạn
Hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

Viên chức được tuyển dụng là 56.425 trong đó các đơn vị cấp tỉnh tuyển 29.616 người, thông qua thi tuyển 8.001 người, thông qua xét tuyển 21.503 người, hình thức khác 112 người. Cấp huyện tuyển 26.809 người, thông qua thi tuyển 8.903 người, thông qua xét tuyển 17.906 người. Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 là 4.623 người cấp tỉnh là 1.140 người, cấp huyện là 3.483 người.

Báo cáo nêu rõ, quy trình bổ nhiệm cán bộ thực hiện áp dụng theo Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, đội ngũ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo báo cáo của các địa phương năm 2020, ở các cơ quan cấp tỉnh bổ nhiệm các chức danh quản lý 4.688 người, trong đó bổ nhiệm là 3.186 người, bổ nhiệm lại là 1.502. Các cơ quan cấp huyện bổ nhiệm các chức danh quản lý là 13.678 người, trong đó bổ nhiệm 7.330 người, bổ nhiệm lại là 6.348 người. Các cơ quan cấp xã bổ nhiệm 6.797 người.

Tình trạng vi phạm về thời hạn ban hành quyết định bổ nhiệm lại còn xảy ra phổ biến ở cấp tỉnh của nhiều địa phương với tỷ lệ tương đối cao (437/1.502 trường hợp chiếm tỷ lệ 29,23%), trong đó có 21 tỉnh, thành tỷ lệ vi phạm này chiếm trên 50%, trong đó có địa phương 100% các trường hợp bổ nhiệm lại đều ban hành quyết định quá thời hạn.

Theo đánh giá của MTTQ, có nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá hạn nhiều tháng, thậm chí có một số trường hợp nhiều năm đã gây ra hệ quả pháp lý các văn bản hành chính, hành vi hành chính của người được bổ nhiệm lại trong thời gian từ khi hết hiệu lực quyết định bổ nhiệm đến khi ban hành quyết định bổ nhiệm lại sẽ không có giá trị pháp lý.

Chưa rõ xử lý việc kê khai tài sản không trung thực

Báo cáo giám sát cũng nêu rõ, ở cấp tỉnh số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 458.373 người, trong đó số người đã kê khai tài sản lần đầu là 458.038 người (đạt 99.9%). Cấp huyện số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 182.795 người, số người đã kê khai tài sản lần đầu là 181.478 người (đạt 99.3%).

Theo báo cáo cho thấy việc thực hiện công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, hồ sơ lưu trữ, danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập lần đầu, các bản kê khai tài sản, việc giao nhận bản kê khai được thực hiện được lập đầy đủ.

Tuy nhiên việc kê khai như vậy đã trung thực hay chưa, chưa rõ xử lý việc kê khai không trung thực. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, việc làm và kê khai, công khai tài sản theo quy định về phòng chống tham nhũng đã được triển khai nhưng chưa triệt để.

Công tác chuyển đổi vị trí việc làm được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, đảm bảo đúng theo quy trình, thủ tục, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

Qua giám sát các địa phương báo cáo cấp tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.942 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức. Cấp huyện tổng số 3.362/3956 trường hợp trong diện chuyển đổi vị trí công tác (đạt 84,9%), còn 594 trường hợp chưa chuyển đổi (chiếm 15,1%).

Trong quá trình giám sát phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời ban hành công văn đề nghị cấp ủy địa phương rà soát để xử lý đúng quy định.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện rà soát công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện nghiêm túc hơn các quy định, quy trình về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp. 

Thu Hằng

Thu hồi hơn 500 quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định

Thu hồi hơn 500 quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định

Từ năm 2017 - 2019, có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng, 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm.