TTCP ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại TTCP và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này áp dụng đối với TTCP và các đơn vị trực thuộc TTCP; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3-5 năm/lần
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Thông tư, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại TTCP gồm: Thứ nhất, vị trí làm công tác thanh tra. Thứ hai, vị trí làm công tác tiếp công dân. Thứ ba, vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ tư, vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng. Thứ năm, vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Thứ 6, vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; Vị trí làm công tác tiếp công dân; Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2021.

Đoàn Bổng

'Núp bóng' dự án xây khách sạn để khai thác trái phép triệu tấn quặng

'Núp bóng' dự án xây khách sạn để khai thác trái phép triệu tấn quặng

Thanh tra Chính phủ xác định, UBND tỉnh Lào Cai cho phép Công ty Lilama thực hiện dự án khách sạn nhưng thực tế là lợi dụng để khai thác hơn 1 triệu tấn quặng Apatit trái phép.