Phát biểu tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận trong kết quả chung của cả nước trên các lĩnh vực có sự đóng góp của ngành Nội vụ.

Theo Phó Thủ tướng, năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về kiện toàn tổ chức bộ máy. Mặc dù, trong điều kiện bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, còn có sai phạm trong công tác cán bộ nhưng ngành Nội vụ đã ban hành chương trình kế hoạch công tác triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách.

Phó Thủ tướng: Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng công chức
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình

Bộ Nội vụ đã chủ động đề xuất chính sách tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong cải cách hành chính, quản lý công chức, viên chức.

Trong đó phải kể đến việc xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án lớn như đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến 2021; Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN; phối hợp xây dựng đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ...

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn được đánh giá là một sự kiện nổi bật năm qua. Cụ thể cơ cấu tổ chức các bộ ngành đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian. Điển hình như Bộ Công an giảm 6 tổng cục, 65 đơn vị cấp cục, 15 vụ và 189 phòng thuộc vụ...

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Bộ Nội vụ gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng CNTT trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế người làm việc không hiệu quả

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ cần hạn chế việc xây dựng ban hành thể chế còn chậm, đặc biệt các văn bản trong lĩnh vực công vụ, công chức, nhiều văn bản, đề án về bổ nhiệm, miễn nhiệm tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức chưa được ban hành để cụ thể hoá quy định của Đảng...

Ông đề nghị Bộ Nội vụ nhìn nhận thẳng thắn nguyên nhân bất cập và khắc phục tồn tại này.

Phó Thủ tướng: Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng công chức
Ảnh: XĐ

Về nhiệm vụ năm 2019 với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ cần tập trung công tác xây dựng thể chế.

Trước mắt cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt chú ý luật Cán bộ công chức, viên chức; luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức chính quyền địa phương…

Khi xây dựng các đề án cần chú trọng việc tổng kết, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, thu hút người có tài vào hoạt động công vụ, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công…

Về công chức công vụ, khắc phục việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, rà soát vướng mắc trong quản lý cán bộ công chức viên chức.

Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương.

Trong tuyển dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực; cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ; cần có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhìn nhận, bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chồng chéo, tinh giản biên chế chưa đạt kế hoạch. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều. Xử lý những sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý biên chế còn chậm.

Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ TƯ đến địa phương trong một số lĩnh vực chưa thông suốt, còn tình trạng mệnh lệnh hành chính, chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, còn nhiều thiếu sót trong quá trình tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xây dựng các văn bản pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ và khối lượng công việc của Bộ và ngành Nội vụ trong năm tới rất nặng nề và hứa sẽ chú trọng hơn nữa công tác xây dựng thể chế; tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước...

Không kể Bộ Công an, Quốc phòng: Tăng 2 tổng cục, 7 cục sau 1 năm tinh gọn

Không kể Bộ Công an, Quốc phòng: Tăng 2 tổng cục, 7 cục sau 1 năm tinh gọn

Sau 1 năm sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả nước có 29 tổng cục, tăng 2; có 125 cục thuộc bộ, ngành, tăng 7 cục, không tính Bộ Công an và Quốc phòng.

Thu Hằng