Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo đó, buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.

Các Ủy viên Trung ương thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và chương trình; dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về nội dung này.

Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12. Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; thảo luận dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng...

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra đến 20/12.

Thu Hằng

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.