Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương lớn của Đảng, được đông đảo đảng viên, cán bộ và nhân dân quan tâm, ủng hộ. Qua đó, giúp người được lấy phiếu nhận thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có biện pháp phấn đấu, nâng cao trách nhiệm....

Bộ Ngoại giao lấy phiếu tín nhiệm các thứ trưởng

Với ngành Ngoại giao, Phó Thủ tướng khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là một trong những kênh thông tin tham khảo để Ban cán sự đảng, Đảng ủy bộ và lãnh đạo Bộ Ngoại giao xem xét, đánh giá và sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

"Việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, đề cao được trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham gia lấy phiếu tín nhiệm" - Phó Thủ tướng nói. 

Bộ Ngoại giao lấy phiếu tín nhiệm các thứ trưởng

Ông đề nghị nghiên cứu kỹ các bản tự kiểm điểm, quá trình công tác, phấn đấu của các Thứ trưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm để ghi phiếu tín nhiệm chính xác, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch.

Với tinh thần đó, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các thứ trưởng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, công khai tại hội nghị sẽ được sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Ban cán sự đảng Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị mình trong tháng 4.

Lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương

Lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở để cấp ủy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ.

T.Nam