Quang cảnh buổi làm việc

Hôm nay, đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành TƯ về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TƯ về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã thông báo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của Đoàn...

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 nói trên đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Thái Bình.

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18, qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đoàn Kiểm tra sẽ thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Để có cơ sở đánh giá, kết luận nội dung kiểm tra, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với một số tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình, gồm: Thành ủy Thái Bình; Đảng uỷ Công an tỉnh Thái Bình; Huyện ủy Thái Thụy; Huyện ủy Tiền Hải; Huyện ủy Hưng Hà và Đảng ủy Sở Y tế Thái Bình.

Thời gian kiểm tra của đoàn, dự kiến từ ngày 16 - 26/7. Đến cuối tháng 9, đoàn sẽ thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. 

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12, Ban Chấp hành TƯ ban hành hai nghị quyết rất quan trọng. Đó là nghị quyết liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và nghị quyết về định hướng chiến lược đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã luôn nỗ lực tuy nhiên để đánh giá cho đúng, kỳ này Bộ Chính trị tổ chức kiểm tra hai nội dung này. Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng quá trình triển khai, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục cũng như những đề xuất, kiến nghị với TƯ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới. 

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng chỉ đạo, tinh thần là đặc biệt coi trọng việc tự kiểm tra nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cần chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tự kiểm tra, có báo cáo, để trên cơ sở đó kết hợp với những buổi làm việc cụ thể, khảo sát cụ thể của Đoàn kiểm tra, để chắt lọc những nội dung quan trọng trong báo cáo, để có đánh giá đầy đủ, toàn diện...

Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện tinh gọn bộ máy

Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện tinh gọn bộ máy

Bộ Chính trị thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết TƯ liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tinh gộn bộ máy, tinh giản biên chế.

Theo TTXVN