Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ thăm đồng bào Cô Tô (Quảng Ninh), 9/5/1961
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào khu tự trị Thái Mèo
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ với các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam, 13/2/1969
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ với thiếu nhi
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo lưới cùng đồng bào Sầm Sơn, 7/1960
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Hồ Chủ tịch với thiếu nhi tại chiến khu Việt Bắc
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, 2/9/1945
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ thăm trường Hải Quân, 31/3/1959
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời, 1945
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Tôn Đức Thắng
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ thăm Cộng hoà Dân chủ Đức
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ tiếp bà Đặng Dĩnh Siêu tại Hạ Long, 16/3/1961
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ với thiếu nhi Trung Quốc
Bác Hồ với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
Bác Hồ bế cháu gái người Pháp, 1946
Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 là chiến dịch đầu tiên, cũng là chiến dịch Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu.

Họa sĩ Tô Chiêm (tổng hợp)