Cụ thể, Thủ tướng đã kí các quyết định về việc thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Theo các quyết định, ba thượng tướng đều thôi giữ chức vụ từ ngày 1/6/2021.

Các quyết định trên căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Thông báo số 02 ngày 28/5/2021 về việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí uỷ viên Trung ương Đảng khóa 12 không tái cử khóa 13.

Đồng thời xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 161/TTr-BNV ngày 31/5/2021.

Ba thượng tướng thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Bùi Văn Nam
Ba thượng tướng thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Lê Quý Vương

Ba thượng tướng thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Đoàn Bổng

Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô được thăng hàm Trung tướng

Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô được thăng hàm Trung tướng

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.