Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 ngày 9/12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Chỉ định Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trước ngày 18/1/2021
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch triển khai các công việc khi thành lập TP Thủ Đức

Cụ thể, đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức, trước ngày 10/1/2021, UBND quận 2, 9 và Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18/1/2021, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và Thành ủy viên.

Chỉ định Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trước ngày 18/1/2021
Theo đề xuất của Sở Nội vụ, khu hành chính của Quận 2 sẽ thành trụ sở của Thành ủy TP Thủ Đức

Trước ngày 20/1/2021, đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9 và Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức (theo Điều 134 Luật Tố chức chính quyền địa phương).

 

Trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND) theo quy định tại Hướng dẫn số 1138/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp 3 quận tiến hành bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... từ 3 quận về TP Thủ Đức quản lý, thực hiện trước ngày 25/2/2021. 

Theo UBND TP, kế hoạch này nhằm xác định các nội dung, công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111. Đồng thời, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị; thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; công tác giải quyết kiến nghị, yêu cầu và hồ sơ hành chính của người dân và tổ chức được đảm bảo tiến độ, thông suốt.

Ngoài ra, còn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính phải nêu cao vai trò lãnh đạo, duy trì các hoạt động thường xuyên để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn”, chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong.

Chủ tịch TP.HCM: Tuyệt đối không xây trụ sở mới khi thành lập TP Thủ Đức

Chủ tịch TP.HCM: Tuyệt đối không xây trụ sở mới khi thành lập TP Thủ Đức

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, khi thành lập TP Thủ Đức, tuyệt đối không xây trụ sở mới vì dễ gây phản cảm cho người dân.

Hồ Văn