Kết luận hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc về việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 vào ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến nay có chuyển biến đáng mừng.

Lãnh đạo 31 cơ quan, 13 địa phương nghiêm túc chấn chỉnh

Theo Thủ tướng, điều đáng mừng là phần lớn các bộ, ngành, địa phương đều hứa đến cuối năm quyết tâm giải ngân từ 95-100% vốn đầu tư công, nhất là những địa phương có số vốn lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về giải ngân đầu tư công
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để xảy ra tình trạng thanh toán khối lượng khống, làm xấu, làm ẩu

Nhắc lại những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ nút thắt trong đền bù, giải phóng mặt bằng; quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng, thanh quyết toán...

"Yêu cầu lãnh đạo 31 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, đặc biệt là các địa phương và bộ ngành có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân những tháng cuối năm", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề "tại sao tình trạng có nơi làm tốt, có nơi hầu như không giải ngân được, do công tác chuẩn bị đầu tư hay người đứng đầu chưa thực sự vào cuộc, hay nhà đầu tư, cán bộ quản lý, ban quản lý yếu kém?” và đề nghị “các đồng chí phải trả lời câu hỏi này” và cần tổ chức một hội nghị chuyên đề về ODA.

Thủ tướng cũng lưu ý, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong nhiều trường hợp chưa tốt, chưa kịp thời, kém hiệu quả, quy trình thủ tục ở một số dự án lòng vòng.

Theo Thủ tướng, việc giải ngân hết 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm nay là nguồn quan trọng cho tăng trưởng, giải quyết nhiều việc làm và là nhiệm vụ rất nặng nề.

Vì vậy, các địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu.

"Các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải ngân hết số vốn kế hoạch được giao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bảo đảm chất lượng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, không để chậm những việc trong thẩm quyền.

"Ai, tổ chức nào, cá nhân nào làm chậm thì phải kỷ luật nghiêm.  Nhấn mạnh vai trò cá nhân của người đứng đầu thì mới tạo chuyển biến, còn nói chung chung khó lắm”, Thủ tướng lưu ý.

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về giải ngân đầu tư công
Ảnh: VGP

Bên cạnh yêu cầu giải ngân nhanh,Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc phải bảo đảm chất lượng, chống tham nhũng, tiêu cực: "Không thể để xảy ra tình trạng thanh toán khối lượng khống, làm xấu, làm ẩu, để có khối lượng mà bỏ qua trình trình kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, cần bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng cho các dự án ODA, kiên quyết điều chuyển vốn theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao...

"Tất cả các bộ phải rà soát, không để hồ sơ chậm trễ, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ", Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nghiêm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp, “không phải chờ giao ban mới tháo gỡ”. Các bộ cũng phải đôn đốc, kiểm tra để xử lý những khó khăn cũng như xử lý những cán bộ, tổ chức làm chậm hoặc có hành vi tiêu cực.

"Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và cá nhân có liên quan trong năm nay", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu hàng tháng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, từng cơ quan Trung ương và địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

“Ai làm tốt thì biểu dương, ai làm chậm thì phê phán, đấu tranh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu Hằng

Lý do nhiều bộ ngành, địa phương xin chuyển, trả lại vốn đầu tư công

Lý do nhiều bộ ngành, địa phương xin chuyển, trả lại vốn đầu tư công

Nhiều bộ ngành, địa phương xin chuyển, trả lại vốn đầu tư công từ những dự án giải ngân chậm do gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, gặp khó khăn trong thủ tục...