Hôm nay tại trụ sở TƯ Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy TƯ, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ về việc cho ý‎ kiến vào dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị cho ý kiến công tác nhân sự Quân ủy TƯ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ

Thay mặt Thường vụ Quân ủy TƯ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo các văn kiện của Quân ủy TƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy TƯ cũng xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đó là:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

 
Bộ Chính trị cho ý kiến công tác nhân sự Quân ủy TƯ

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tập thể Bộ Chính trị cũng đã nghe Ban Thường vụ Quân ủy TƯ báo cáo kiểm điểm của Quân ủy TƯ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số nội dung công việc quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào từng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo các văn kiện của Quân ủy TƯ; tham gia ý kiến vào công tác nhân sự của Quân ủy TƯ.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Dự thảo các văn kiện được Quân ủy TƯ chuẩn bị có chất lượng, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua; xác định rõ chủ trương, giải pháp, mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đề cập đến mục tiêu, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân đội, Tổng bí thư nhất trí với nội dung đã được Quân ủy TƯ thể hiện trong dự thảo các văn kiện, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để Quân ủy TƯ nghiên cứu, hoàn chỉnh bổ sung.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy TƯ, Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn tập thể Bộ Chính trị đã đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy TƯ; đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Theo QĐND