Trong năm 2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ước đến hết ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH ước đạt 16,101 triệu người, chiếm khoảng 32,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 327 nghìn người so với năm 2019.

Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,068 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019; số người tham gia BHYT ước đạt 87,93 triệu người, tăng 1,99 triệu người so với năm 2019, đạt tỷ lệ khoảng 90,85% dân số tham gia BHYT, vượt 0,15% so với chỉ tiêu được giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 100,75% kế hoạch, tăng 18.987 tỷ đồng so với năm 2019. Đảm bảo giải quyết 133.375 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, nâng tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay lên 3,2 triệu người; 9.595.665 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 1.006.403 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 15.107 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 167,221 triệu lượt người.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; 35/35 tổ chức đảng tổ chức đại hội thành công (trong đó, có 17/17 chi bộ trực thuộc, 12/12 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 06/06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng).

 

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Cấp ủy viên được bầu đều là cán bộ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ngành, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ ASXH về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2020, đặc biệt là tham mưu, đề xuất, triển khai những giải pháp thiết thực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nhiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần ổn định kinh tế- xã hội của đất nước.

BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021
Tặng danh hiệu “Trong sạch- vững mạnh” năm 2020 cho các tổ chức Đảng

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tuyên truyền, quảng bá về mẫu thẻ BHYT mới, ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số… Triển khai kịp thời các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực thực hiện từ 1/1/2021.

Về công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng. Tổ chức tuyên truyền các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Thúy Ngà